Alleen ga je sneller, samen kom je verder!

Een bekend Afrikaans spreekwoord, vaak door Nelson Mandela geciteerd, luidt:

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”.

Het ontwikkelen van een andere manier van samenwerken tussen bedrijfsleiding en meewerkend voormannen is misschien
wel één van de belangrijkste uitdagingen van de sector op het gebied van managementontwikkeling.

Die andere manier van samenwerken gaat over het creëren van meer gelijkwaardigheid in het meedenken, meebeslissen en verantwoordelijkheid nemen bij zaken, waar de meewerkend voormannen in de praktijk mee te maken hebben. Meer gelijkwaardigheid in de samenwerking is zo cruciaal, omdat het bijdraagt aan een steviger fundament. En dat is vooral weer van belang voor bedrijven, die in hoog tempo uitbreiden.

Deze verandering ontstaat door meer te delegeren en voormannen daadwerkelijk verantwoordelijkheid te geven voor hun werk.

Het Afrikaanse spreekwoord sluit hier mooi op aan. Het geeft namelijk ook direct het meest genoemde knelpunt aan: delegeren en voormannen meer betrekken bij beslissingen kost(zeker in eerste instantie) extra tijd van de bedrijfsleider. En waar haalt de bedrijfsleider deze extra tijd vandaan? De verleiding om te kiezen voor ‘snel’ in plaats van ‘samen’ is groot.

Delegeren van beslissingen vraagt om vertrouwen in de ander en het kunnen accepteren dat er soms voor een andere oplossing wordt gekozen.

Gebrek aan tijd is daarbij niet de enige belemmering. Beslissingsbevoegdheden overdragen is een stuk lastiger dan uitvoerend werk overdragen. De bedrijfsleider heeft immers bijna altijd meer ervaring, kan zaken beter overzien en heeft doorgaans meer achtergrondinformatie.

Voorwaarde voor verantwoord delegeren is een goed functionerend werkoverleg.

Een werkoverleg waarin de voormannen worden uitgenodigd om knelpunten in te brengen, waar ze tegenaan lopen en worden uitgedaagd om samen tot oplossingen te komen. Een werkoverleg waarin samen de afgelopen periode wordt geëvalueerd om daaruit conclusies te trekken voor de komende periode. Zo groeit het wederzijds vertrouwen tussen bedrijfsleiding en voormannen en zo ontstaat een professionele samenwerking tussen bedrijfsleiding en voormannen met ieder hun eigen verantwoordelijkheid.

Overigens heb ik in mijn titel iets belangrijks weggelaten, namelijk de woorden: ‘If you want to..”

Met andere woorden: je hebt een keuze, het gaat er om wat je zelf wilt bereiken… En kost het bespreken van sommige onderwerpen je een keer iets meer tijd, dan helpt het wellicht als je terugdenkt aan de woorden: “If you want to go far, go together!”